Christos Dznav Yev Haydnetsav, Tsezi Mezi Medz Avedis. 

May the Spirit of the Nativity bring you Peace,
May the Joy of the Nativity give you Hope,
May the Warmth of the Nativity nestle you in Love